....

جرم جهنمیان س.ک.س و مشروب بود


و پاداش بهشتیان س.ک.س و مشروب


آیندگان ما به سادگی ما میخندند


تو می فهمی؟


من نمی فهمم


فرق حوری با فاحشه چیست ؟


یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده ی خدا


خدایی که به پیروانش حوری رشوه میدهد و بهشتی که فاحشه خانه است


کدام یک بی گناهند؟


فاحشه ای که از سر ناچاری اینگونه شکمش را سیر میکند


یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است؟


تو میدانی ؟


من نمیدانم


"صادق هدایت"

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

کسی که از زمان خودش جلوتر باشد یا کافر میخواننش یا دیوانه. منم نمیدونم یعنی جوابی ندارم واسش.