زهرا اقبالی

من دختر شیرین سخن دوره ی قاجار

تو پست مدرنی و مضامین دل آزار

من اهل دل و چای هل و لعل نگارم

تو اهل شب و شعر سپید و لب سیگار

من فلسفه ی عشقم و اشراقی محضم

تو عقلگرا چون رنه و نیچه و ادگار

من پنجره ای رو به غزل... خواجه ی شیراز

تو سخت ، پر از خشتی و مانند به دیوار

با این همه عاشق شده ام دست خودم نیست

من دختر شیرین سخن دوره ی قاجار

/ 0 نظر / 31 بازدید