جواد مزنگی:خواهشـــی بـر لـب من هست ولـی تکـراری


مـی شود دســت از اعـــدام دلـــم بــرداری ؟


دل من مـــال تو شد پـس دل خود را مَشِـکن


بگذر از کشـتـن و ســرسختـی وخـود آزاری


ثبــت کن محــض سند مصـــرع بعــدی مـــرا


" تــو در اعمـاق دلـــم مثـــل خدا جــا داری "


لهجه ی جاهلی وصف تو را هم عشق است


واقعــاً دســـت مـــریـــزاد عجــب ســـالاری !


حکــم سختیـست ، بیا بگـــذر و آقـــایـی کن


تو که در قصـــر دلـم حـاکم وســـردمـــــداری


شهـــرونـدانه تقــاضــــای خــودم را گفــــتم


بررسی کـن بـه کـَـرَم چـون که تو فرمانداری

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدی

انتخابتون قشنگه...[گل]