خوشا شیراز...

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش

خداوندا نگه دار از زوالشز رکن آباد ما صد لوحش الله

که عمر خضر می‌بخشد زلالشمیان جعفرآباد و مصلا

عبیرآمیز می‌آید شمالشبه شیراز آی و فیض روح قدسی

بجوی از مردم صاحب کمالشکه نام قند مصری برد آن جا

که شیرینان ندادند انفعالشصبا زان لولی شنگول سرمست

چه داری آگهی چون است حالشگر آن شیرین پسر خونم بریزد

دلا چون شیر مادر کن حلالش

 

مکن از خواب بیدارم خدا را

که دارم خلوتی خوش با خیالش

 

چرا حافظ چو می‌ترسیدی از هجر

نکردی شکر ایام وصالش

/ 0 نظر / 3 بازدید